G+

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554

10 ขั้นตอน ในเรื่องของ Keyword กับการทำ OnPage SEO

 1. Keyword in Domain, URL (Keyword ตรงตัวในโดเมนจะมีความแข็งที่สูงมากในการทำอันดับใน SEO รองลงมาก็เป็น Sub Domain, Sub Folder,URL ตามลำดับ)
2. Keyword in <title>{keyword}</title> ควรจะ Balance ทั้งคนและบอท กล่าวคือมี Keyword ใน Title ในขณะเดียวกันก็ควรคำนึงถึงการชักจูงคนคลิ๊กเข้า เว็บไซต์ด้วยเมื่อเห็นเว็บเราใน Search Engine
3. Keyword in <meta name=”description” content=”{keyword}”> (มี Keyword ใน Meta Content และเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับทุก Search Engine ควรใส่ไม่เกิน 160 ตัวอักษร **พยายาม Balance ทั้งคนและบอท เช่นเดียวกับ Title)
4. Keyword in <meta name=”keyword” content=”{keyword}”> (ไม่ต้องใส่เยอะ ใส่แต่คำสำคัญพอ ถ้าเยอะไปอาจดูเหมือนสแปม)
5. Keyword in <h1>{keyword}</h1>, <h2>{keyword}</h2>, <h3>{keyword}</h3>, etc (ความสำคัญจากมาก -> น้อย **H1 สำคัญสุด)
6. XML SiteMap –> http://www.xxxxxx.com/sitemap.xml ( สร้าง Sitemap ให้บอทมา Crawl)
7. <strong></strong>, <em></em>  ใส่ตัวหนา, ตัวเอียง ให้ Keyword ในพารากราฟแรกของ Content)
8. <img alt=”{keyword}”/> (เป็นการบอก SE ว่ารูปนี้คือรูปอะไร)
9. Content Keyword Density (ความหนาแน่นของ Keyword ในเนื้อหาเว็บไซท์ ~4% กำลังพอเหมาะ)
10. Dofollow – Nofollow Links (จำกัด Link ออก แม้แต่ Internal Links ก็ต้องดู ไม่จำเปนก็ใส่ Nofollow ใน Internal ที่ไม่สำคัญด้วย เพื่อจำกัดจำนวนลิงค์ภายในหน้านั้นๆ)

เครดิต Siamserp