G+

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความสำคัญของ Meta Tag ตอนที่ 2

Meta Keyword Tag
ที่ใช้บอกและแสดงสำหรับคำค้นหา บอกคำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในหน้าเว็บเพจนั้นๆ สามารถใส่ได้หลายคำค้นหา แนะนำ 1 - 3 คีย์เวิร์ดครับ โดยใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ (,) เป็นตัวคั่นครับ
<meta name="keywords" content="ความรู้ SEO,บทความ SEO,SEO เบื้องต้น">
Meta Description Tag
คำสั่งที่ที่ใช้บอกรายละเอียดต่างๆโดยรวม ที่เกี่ยวกับเว็บเพจนั้น โดยเขียนให้รายละเอียด สัมพันธ์กับคีย์เวิร์ดและเนื้อหาของเว็บเพจ
<meta name="description" content="สอนทำ SEO เบื้องต้นแบบง่ายๆ เหมาะสำหรับมือใหม่">
Meta Author Tag
คำสั่งที่ใช้สำหรับบอกชื่อผู้เขียนเว็บเพจนี้
<meta name="author" content="SeoGang">
Meta Copyright Tag
คำสั่งที่ใช้สำหรับบอกผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
<meta name="copyright" content="SeoGang">
Meta Language Tag
คำสั่งที่ใช้สำหรับบอกว่า หน้าเว็บไซต์นั้นๆ มีเนื้อหาเป็นภาษาอะไร
<meta http-equiv=”content-language” content=”th” />