G+

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความสำคัญของ Meta Tag ตอนที่ 1

Meta Tag คือ คำสั่งที่ใช้บอกข้อมูลที่เราประกาศเอาไว้ใน Code บนส่วนหัว <head> </head> ของเอกสาร HTML โดยข้อมูลในส่วนนี้จะถูก Robot ประมวลผลก่อนจะทำการเก็บข้อมูลเว็บเพจ โดยคำสั่ง Meta Tag จะแจ้งรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจ เช่น Title , Keyword, Description, Author เป็นต้น โดย Search Engine จะทำการเก็บข้อมูลในส่วนนี้นำเอาไปประมวลผลการจัดเก็บเว็บไซต์ และอ้างอิงเว็บไซต์ของเรา การใช้งานคำสั่ง Meta Tag รูปแบบการเขียนนั้นจะมีรูปแบบการเขียนหลายแบบ ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างรูปแบบการเขียน โดยมีรายละเอียด ดังตัวอย่างภาพต่อไปนี้


เรามาดูคำสั่งแรกกันเลยครับ Meta Tag ที่ใช้กำหนด หรือระบุชนิดตัวอักษร ว่าจะให้แสดงผลด้วยชุดอักษรแบบใดกับ Browser

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=tis-620">

Meta Tag นี้จะบอกชุดชนิดตัวอักษรที่ให้ใช้ชุดตัวอักษร Tis-620 สำหรับเปิดเว็บเพจของเรา